Szabályozás

A digitalizálás és az iratkezelési jogi háttere
Kérjen ajánlatotReferenciák

Jogszabályok, szabályozók

Digitalizálási szolgáltatás

Adatkezelésre vonatkozó

 • 1978. évi IV. Büntető Törvénykönyv: a levéltitok, magántitok védelméről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • Az 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról
 • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Iratkezelésre vonatkozó

 • 1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról;
 • 2005. évi CXLIX. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
 • 2007. évi XCVII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
 • 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 239/2007 (IX.12.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 64/2010. (III.18.) Kormány rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 2009. /29 (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
 • 2012. évi LXI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról

Iratkezelésre, iratmegőrzésre vonatkozó

 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel

Elektronikus iratkezelésre vonatkozó

 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 2004. évi LV. törvény az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adatvédelméről
 • 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól
  3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Számlakezelés, e-számlakezelés

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
 • 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
 • NAV tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról

Iratkezelő szoftver akkreditálására vonatkozó

 • 2006. / 24 (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Iratügyviteli szabályozás és iratmegőrzés jogszabályi háttere

 • A pénzügyi bizonylatok megőrzését a Számviteli törvény (2000. évi C. tv) alapján határozzuk meg, ez 2000-ben változott, ezért a 2001 év előtti bizonylatokat 5, a 2001-ben és utána keletkezett iratokat 8 évig kell megőrizni
 • Az Adótörvény (2017. évi CL. tv) rendelkezik még az adó iratok megőrzéséről, azokat 5+2 évig (78§ (3)) kell őrizni, de az önellenőrzések miatt a gyakorlatban ezeket 10 évig javasolt irattározni, megőrizni
 • A Társadalombiztosítási tv (1997. évi LXXXI. tv) előírja, hogy a munkáltatónak biztosítani kell a munkavállalók nyugdíj megállapításához az adatszolgáltatást. Korábban 50 évig voltak megőrzendők ezek az iratanyagokat, de a mai gyakorlat szerint már 75 évet szoktunk meghatározni a bérkartonokra. Egyéb bérlisták, jegyzékek megőrzési ideje 10 év (akkor, ha megvannak a bérkartonok). 
 • Mindegyik esetben érvényes szabály, hogy a megőrzési időt követő évben lehet selejtezni, ezért a selejtezhetőség évét úgy kell megállapítani, hogy: Keletkezési év+őrzési idő+1 év

Készen áll a projekt indítására?

ingyenes felmérés
Lépjen kapcsolatba velünk